Apache 2.x - Installation av SSL-certifikat

Installera ett SSL-certifikat i Apache 2.x / OpenSSL

Innan du kan installera certifikatet måste du först beställa den hos oss. För det behöver du ett CSR. Du kan skapa den genom att följa anvisningarna på: Apache - Skapa CSR.

Kopiera ditt certifikat till den katalog där du har dina certifikater. I detta exempel använder vi /etc/httpd/conf.d/. Både den Public och Private Key filerna behövs stå i den har katalogen. Den Private Key kallas i detta exempel "private.key".

För att installera ditt certifikat:

1. Öppna httpd.conf med en texteditor

2. Gå ner till den VirtualHost för din webbsida, och lägg till följande rader:

SSLCertificateFile /etc/ssl/cert/www_xolphin_se.crt
SSLCertificateKeyFile /etc/ssl/cert/www_xolphin_se.key
SSLCertificateChainFile /etc/httpd/conf/RootCertifikat.crt
SSLCertificateChainFile /etc/httpd/conf/IntermediateCertifikat.crt

OBS: Ändra vid behov ovanstående sökvägar och namn till certifikat, root-och intermediate certifikater och Private Key.

3. Spara ändringarna och starta om Apache:

Kom ihåg att säkerhetskopiera den Private Key och certifikat. Så kan du alltid enkelt återställa din certifikat.

SSL-kontroll

SSLCheck kontrollerar om certifikatet är korrekt installerat på din server och om det finns potentiella problem.

point up