Apache - Exportera certifikat och private key till pfx

För att exportera certifikat, private key och tillhörande mellanliggande certifikat till en pfx fil, kan du använda följande kommando:

[root@server cert] openssl pkcs12 -export -in certifikat.crt -inkey private.key -certfile CABundle.crt -out backup.pfx

Ändra filnamnen i kommandot övan. Backup.pfx blir din PFX, och kan du använda i IIS, eller behälla som backup.

SSL-kontroll

SSLCheck kontrollerar om certifikatet är korrekt installerat på din server och om det finns potentiella problem.

point up